#1 Noel vào ngày mấy âm lịch? Ông già Noel là ai?

Truyền thuyết về ông già Noel là hình ảnh được tưởng tượng ra từ ngày Đông Chí (21/12) theo lịch Âm Trung Hoa, một ông già cởi những chú con